Học thuyết về đa trí tuệ về trí thông minh toán học - logic

Thứ năm, 03/02/2018

Trí thông minh logic –  Toán học bao gồm khả năng phân  tích các vấn đề một cách logic, thực hiện các hoạt động liên  quan đến toán học tốt, xem xét các vấn đề một cách khoa học. Theo Gs. Howard Gardner  thì những người có  trí thông minh này có khả năng phát hiện, suy diễn được các quy trình, có cách tự suy theo dạng nguyên nhân – kết quả. Họ cũng có khả năng lên ý tưởng cho khoa học và toán học, sáng tạo ra các học thuyết mới, tìm ra các mô hình số học, sáng tạo ra các học thuyết mới, tìm ra các mô hình số học, sáng tạo ra  các học thuyết mới, tìm  ra các mô hình số học hoặc quy tắc dựa trên các khái niệm, đồng thời đưa ra các quan điểm dựa trệ lý trí trong cuộc sống nói chung.

1. Đặc điểm của người có trí thông minh  logic – toán học.

Có khả năng suy luận, tính toán với các con số, biểu đồ, thống kê.

Hiểu rõ nguyên nhân của các vấn đề  cũng như luôn tìm ra giải pháp cho các vấn đề đó.

Hiểu được cấu trúc của nguyên nhân – kết quả và diễn giải được quá trình.

2. Sự phát triển của trí thông minh LOGIC – TOÁN HỌC

Trong lịch sử, trí thông minh logic vốn đã được nghiên cứu như một nhánh của triết học. Kể từ giữa thế kỉ 19, logic đã là khái niệm thường xuyên trong toán học và luật khoa.

Ngày nay dưới sự tác động của cách mạng khoa h ọc  –  công nghệ, logic học ( hình thức ) phát triển hết sức mạnh mẽ dẫn đến sự hình thành một loạt các bộ môn logic học hiện đại, như  logic học mệnh đề, logic học vị từ, logic học đa trị, logic học tình thái, logic học xác suất, …  Các bộ  môn đó cung cấp cho nhân loại  những công cụ sắc bén giúp tư duy con người ngày càng đi sâu  hơn vào nhận thức các bí mật của thế giới khách quan.

Sự ra đời của trí thông minh logic hiệnd dại tạo ra bước ngoặt trong sự phát triển của khoa học và công nghệ. Điều này là hoàn toàn rõ ràng và  thể hiện rõ nét nhất trong lĩnh vực công nghệ hiện đại. Logic học hiện  đại  đã cung cấp cho nhân loại những công cụ để  xây dựng các bộ điều khiển, từ đó xây dựng  nên các công nghệ tự động hoá. Nó cũng cung cấp các phương tiện logic cho việc chế tạo máy tính điện tử. Gần đây nhất logic được áp dụng vào khoah ọc máy tính và  trí tuệ nhân tạo.

Chính vì vậy, có thể nói rằng, không có logic  học hiện đại thì khó có khoa học hiện đại phát triển như ngày nay.  Hơn thế nữa, các hệ thống logic  phi cổ điển ( tình thái, đa trị,  xác suất, …) cũng trang bị cho nhân loại những phương tiện logic để nhận thức ngày càng sâu sắc hơn, đầy đủ hơn ” cái biện chứng ” khách quan bằng các công cụ chính xác.